Вяра Тодева

Образование:

Магистър по Право, ВСУ “Черноризец Храбър”, Придобита юридическа правоспособност

Магистър по маркетинг и мениджмънт, УНСС

Квалификация по бизнес и финанси, The Collage of North West – London

 

Кариера:

Агенция по вписванията - заместник изпълнителен директор

Държавна агенция “Електронно управление” –  директор на дирекция “Обществени

поръчки”

Министерство на здравеопазването – директор на дирекция „Административно и

информационно обслужване”

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново – председател на съвета на

директорите

Държавна агенция по туризъм – директор на дирекция “Финансова-

административно правна дейност и човешки ресурси”