РЕГИСТЪР (ОПИС)
НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ СОФИЯ ПРЕД ОРГАНА ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
през 2018 година 

 

Служител Длъжност Декларация по
чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗПКОНПИ
дата на подаване
Декларация по
чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ
Дата на подаване Встъпителна / ежегодна Декларация по
чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ
част І Имущество
Декларация по
чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ
част ІІ Интереси
1 Ваня Иванова младши експерт   14.04.2018 г. ежегодна да  
2              
4 Росица Савова главен експерт   14.05.2018 г. ежегодна да  
5 Вяра Гарванова главен експерт   15.05.2018 г. ежегодна да  
6 Кристина Тодорова-Цонкова главен експерт   15.05.2018 г. ежегодна да  
7 Биляна Маринова главен експерт   15.05.2018 г. ежегодна да  
8              
9              
10              
11 Венцислав Карабулев главен специалист   21.05.2018 г. ежегодна да  
12              
13 Елена Цупарска старши специалист 16.04.2018 г. 23.05.2018 г. встъпителна да да
14 Цонка Берковска главен експерт   25.05.2018 г. ежегодна да  
15 Андрей Велчев страши експерт    25.05.2018 г. ежегодна да  
16              
17 Ивайло Тихов главен юрисконсулт   25.05.2018 г. ежегодна да  
18              
19              
20 Мануела Хаджиева главен експерт   30.05.2018 г. ежегодна да  
21 Диляна Тонева-Цветановска главен експерт   30.05.2018 г. ежегодна да да
22 Надя Чолашка старши експерт   04.06.2018 г. ежегодна да  
23 Цветелина Микова старши експерт   04.06.2018 г. ежегодна да  
24              
25 Борислав Иванов старши специалист   04.06.2018 г. ежегодна да  
26 Ваня Костадинова младши експерт   05.06.2018 г. ежегодна да  
27              
28 Росица Тодорова главен секретар   06.06.2018 г. ежегодна да да
29 Александър Божилов старши специалист   06.06.2018 г. ежегодна да  
30              
31 Иво Борисов Йордакиев главен специалист   06.06.2018 г. ежегодна да да
32 Евгения Ненова главен експерт   07.06.2018 г. ежегодна да  
33              
34              
35              
36 Даниела Десева главен ексеперт   07.06.2018 г. ежегодна да  
37 Боряна Иванова младши експерт   07.06.2018 г. ежегодна да  
38 Даниела Скорецова главен специалист 01.06.2018 г. 08.06.2018 г. встъпителна да да
39 Глория Василева старши експерт   08.06.2018 г. ежегодна да  
40 Севдалина Попова главен специалист   08.06.2018 г. ежегодна да  
41 Павлина Стаменова директор на дирекция АПОФУС   08.06.2018 г. ежегодна да да
42              
43  Евгения Иванова главен експерт   08.06.2018 г. ежегодна да  
44              
45 Телият Калчев младши експерт    08.06.2018 г. ежегодна да  
46 Мирослав Алексиев специалист 01.06.2018 г. 11.06.2018 г. встъпителна да да
47 Владимир Фереджанов старши специалист 01.06.2018 г. 20.06.2018 г. встъпителна да да
48 Цветомир  Петров главен специалист   21.06.2018 г. при прекратяване на правоотношението да  
49 Юри Христов оперативен дежурен 01.10.2018 г. 01.10.2018 г. ежегодна да да
50 Аделина Лазарова младши експерт 16.10.2018 г. 16.10.2018 г. встъпителна да да
51 Лина Бековска младши експерт 01.11.2018 г. 01.11.2018 г. встъпителна да да
52 Благовеста Хаджипеткова старши специалист 12.11.2018 г. 12.11.2018 г. встъпителна да да
53 Антон  Бялков домакин, технически сътрудник по ПМС 66 12.11.2018 г. 13.11.2018 г. встъпителна да да
54 Камен Маринов главен експерт 03.12.2018 г. 04.12.2018 г. встъпителна да да
55 Теодор Илиев началник на отдел "АК" 03.12.2018 г. 05.12.2018 г. встъпителна да да
56 Телият Осман Калчев главен експерт 03.12.2018 г. 05.12.2018 г. встъпителна да да