ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ - „НАБЛЮДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ СОФИЯ"

05 септември 2018 г.

Вид: услуги

Номер/партида на обявата в АОП: 1329

Последна актуализация на: 17.11.2019 г.

Статус: ИЗПЪЛНЕНА!

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Договор

Протокол

Информация 

Уведомление 

Обявление 

ОБЯВА

Приложение № 1 Техническа спицификация

Приложение № 2  Списък

Приложение № 3 Оферта

Приложение № 4 Адм. сведения

Приложение № 5 и № 5а Декларации чл. 54 ЗОП

Приложение № 6 Декларация услуги

Приложение № 7 Декларация персонал експерти

Приложение № 8 Декларация сертификати

Приложение № 9 Техническо предложение

Приложение № 10 Декларация чл. 102, ал. 1 ЗОП

Приложение № 11 Ценово предложение

Приложение № 12 Юрисдикции

Приложение № 13 Съгласие договор

Приложение № 14 Образец договор

Указания за участие

Документация