Достъпност

Уеб сайтът на Областна администрация на Област София е създаден с мисълта да бъде достъпен за колкото може повече хора, включително и потребители, използващи екранни четци и други помощни технологии. Браузърите и техниките за разработване на достъп до съдържание в интернет се развиват много бързо и дават все по-големи възможности на потребителите да подобряват достъпността до интернет съдържанието със средствата на самия браузер.

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Някои типове съдържание (напр. аудио и видео материали) са недостъпни по своето естество за определени категории потребители, и са необходими допълнителни средства и усилия за осигуряване на тяхната достъпност.

Тъй като поддържането на достъпността е задача с перманентен характер, ако срещате затруднения с публикувано от нас съдържание, моля да свържете с нас и да опишете проблема. Това ще ни помогне непрекъснато да подобряваме и подържаме достъпността на сайта.

Декларация за достъпност

Областна администрация на Област София се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр. 102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до официалния уебсайт на ОАОС – www. http://sf.government.bg.

Стандартът, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание e EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

Статус на съответствие – съответства на изискванията на посочения стандарт със следните изключения:

- с цел по-добро онагледяване и представяне на информация, сайтът на КЗЛД съдържа видеоклипове, които нямат алтернативно аудиопредставяне;

- не са осигурени субтитри за аудио и/или видео материали.

Забележка: Уебсайтът съдържа редица препратки към външни интернет страници, които ние не контролираме и които може да не покриват изцяло стандартите за достъпност.

Методът, използван за изготвяне на декларацията е самооценка, направена от собственика на уебсайта.

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес:

София 1000, ул. „Алабин" 22

Областна администрация на Област София

е-майл: delovodstvo@sf.government.bg

Данни за контакт с длъжностното лице, отговарящо за сайта:

Павлина Стаменова – директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ - тел. 02 92 65 116, е-мейл: p.stamenova@sf.government.bg

Процедура по прилагане:

I. Процедура по разглеждане на постъпили сигнали относно достъпността на уебсайта на ОАОС:

1. Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за неспазени изисквания за достъпност на съдържанието на интернет страницата на КЗЛД, се подават на хартия (лично или по пощата) на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 222, Областна администрация на Област София, или по електронен път на е-майл: elovodstvo@sf.government.bg.

2. Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговор, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на неспазени изисквания за достъпност или мотивиран отказ.

3. Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща на същата, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес.

II. Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. I, се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление” чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” 6, София 1000; по електронен път на (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници”) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, София 1000.

III. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция „Електронно управление”.

Настоящата декларация е изготвена на 15.10.2020 г.