Съвети и Комисии

   
ACP PDF 2 file document Заповед за създаване на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията.
ACP PDF 2 file document  Заповед за постоянно действаща комисия за работа с предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана
ACP PDF 2 file document  Комисия Планове на новообразуваните имоти
ACP PDF 2 file document  Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие
ACP PDF 2 file document  Областен обществен съвет
ACP PDF 2 file document  Областна комисия Военни паметници
ACP PDF 2 file document  Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
ACP PDF 2 file document  Областна транспортна комисия
ACP PDF 2 file document  Областен експертен съвет по устройство на територията
 ACP PDF 2 file document  Съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси