Skip Navigation Links
Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени електронни съобщителни мрежи за обмен на данни и достъп до интернет и предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на Областна администрация на област София за период от 24 месеца