Skip Navigation Links
ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2016

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


30.08.2016 г.


Полезни връзки

  На основание чл.60, ал.1 от ИК, Решение на Народното събрание от 29.07.2016г. за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България, обн.ДВ, бр.60/02.08.2016г., Указ № 279 на президента на Република България за определяне на 6 ноември 2016г. за дата на произвеждане на национален референдум, обн. ДВ, бр.65/19.08.2016г. и Решение № 3427-ПВР/НР от 26.08.2016г. на ЦИК относно назначаване на районните избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на националния референдум на 6 ноември 2016г., Областният управител на област София ще проведе консултации за състава на 23-та, 24-та и 25-та Районни избирателни комисии с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 43-тото Народно събрание.

  Консултациите ще се проведат на 08.09.2016г. от 9,30 часа на адрес: гр.София, район „Триадица“, ул.“Алабин“ № 22, етаж 6, конферентна зала на Областна администрация на област София.

  При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:
  1. Писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към изборните книжа);
  2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 29 юли 2016 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция; 3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);
  5. Предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

  В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.
  На консултациите ще бъдат допускани само изрично упълномощените за участие лица.
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 2016 г.

На 6 ноември 2016 г. ще се проведе национален референдум, на който гражданите на Република България могат да гласуват с "ДА" и "НЕ" в отговор на следните въпроси:
1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?

2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?

3. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на покитическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?МОТИВИ:

Референдумът е форма на пряка демокрация, чрез която българският народ като суверен се произнася по въпроси с национално значение, поставени в дневния ред на обществото. Настоящият референдум поставя на вниманието на българските граждани три въпроса, свързани с промени в правила, засягащи обществено значими теми.

Мотивът за провеждането на референдум за въвеждането на мажоритарната избирателна система с абсолютно мнозинство, в два тура предполага реална възможност за оценка на качествата и достойнствата на кандидатите и за избор на личности. Избраният кандидат би могъл да придобие по-голяма представителност , защото над 50% от избирателите, гласували в съответния едномандатен избирателен район, ще стоят зад неговото избиране. Очакването е това да мотивира ангажираност на всеки народен представител към неговите избиратели и регионалните актуални проблеми и особености.

Въвеждането на задължително гласуване е следващият въпрос от референдума. Мотивът е, че по-големият брой избиратели, упражняващи конституционното си право на глас, ще засили демократичната легитимност на референдумите и изборните резултати, а оттам и авторитета на решенията и институциите. Задължителното гласуване би могло да бъде едно от ефективните средства за неутрализиране, намаляване и елиминиране на негативните и порочни практики на корпоративния, контролирания, манипулирания и купения вот.

Третият въпрос се отнася до намаляването на годишната държавна субсидия на един лев за един получен лев. В резултат на намаляването на държавните субсидии за партиите се дава възможност да бъдат спестени бюджетни ресурси, които в последствие биха могли да бъдат насочени към други сфери, като здравеопазване, образование, както и за решаването на други социални въпроси.ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

Време и място за провеждане на референдума:

 • Референдумът ще се проведе на 6 ноември 2016 г. (неделя) заедно с изборите за президент и вицепрезидент на Република България.
 • Денят за гласуване в страната започва в 07:00 ч. и приключва в 20:00 ч., а извън страната започва в 07:00 ч. местно време и приключва в 20:00 ч. местно време.
 • Когато в 20:00 ч. пред помещението за гласуване има негласували гласоподаватели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност. Негласувалите гласоподаватели предават документите си за самоличност на комисията и се допускат до гласуване след 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч.
 • Гласуването се провежда в избирателните секции, в които ще се гласува за президент и вицепрезидент на Република България.

Ред за провеждане на референдума:

 • Право да гласуват на национален референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума - 8 август 2016 г.
 • Гласуването се провежда по актуализирани списъци от изборите за народни представители.
 • Гласуването се извършва с бяла бюлетина. Бюлетината за провеждане на референдума съдържа трите въпроса и възможните отговори - "Да" и "Не", изписани с еднакъв шрифт срещу всеки един от въпросите.
 • Гласоподавателят не е длъжен да отговори на всички въпроси, включени в бюлетината на референдума.
 • Всеки гласоподавател гласува, като върху бюлетината отблезязва със знак "X" или "V" избрания от него отговор "Да" или "Не" за съответния въпрос.
 • Вотът с "Да" означава, че гласуващият подкрепя предложението, съдържащо се във въпроса.
 • Вотът с "Не" означава, че гласуващият не подкрепя предложението, съдържащо се във въпроса.
 • Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, на която е зачертан избраният от него отговор "Да" или "Не", излиза от кабината и пуска плика в избирателната кутия.
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

- Пощенска кутия в сградата на Областна администрация на област София, гр. София, ул. Алабин 22

Електронна поща
- Горещ телефон:
02 9265137

- Комисия за превенция и противодействие на корупцията към Министерски Съвет

Информационна брошура с правата на пострадалите от престъпления по ЗКФКПП.

БГ D FR EN