Skip Navigation Links > >
ОБЯВИ > ОБЯВЛЕНИЯ

04.08.2016г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ


ОБЯВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


  Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал 3 от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект "Северна скоростна тангента" от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100", на територията на област София, подробно описани в приложението към т. 1 на Решение № 603 на Министерския съвет от 22 юли 2016 година.

  С Решение № 302 на Министерски съвет от 20 април 2012 г., Път "Северна скоростна тангента" е обявен за национален обект по реда на Закона за държавната собственост и за обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията.

  Частите от имотите - частна собственост, подлежащи на отчуждаване се намират в землището на гр. София, кв. "Бенковски", Столична община, област София.

  Финансирането на процедурата по отчуждаването на частите от имоти - частна собственост се осигурява от Агенция "Пътна инфраструктура".


Р Е Ш Е Н И Е    № 6 0 3

от 22 Юли 2016 година

  ЗА отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Северна скоростна тангента" от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100 на територията на област София.

  На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост

М И Н И С Т Е Р С К И    С Ъ В Е Т
Р Е Ш И:

  1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Северна скоростна тангента" от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100 на територията на област София съгласно влязъл в сила Подробен устройствен план - парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-14-2374 на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 24 септември 2012 г., Решение № 545 на Столичния общински съвет по Протокол № 45 от 29 Юли 2009 г. за одобряване на план за регулация и план за застрояване на местността "Голямата локва - Търговски парк - София", Заповед № РД-50-09-196 на Столичния народен съвет от 27 юни 1989 г. за одобряване на регулационен и кадастрален план на НПЗ "Илиенци - изток" и Заповед № РД-50-09-251 на Столичния народен съвет от 13 септември 1989 г. за одобряване на регулационен и кадастрален план на НПЗ "Илиенци - запад", части от имоти - частна собственост, намиращи се в землището на гр. София, кв. "Бенковски", Столична община, област София, подробно описани в приложението по вид, площ, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.

  2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите т. 1, са за сметка на Агенция "Пътна Инфраструктура"

  3. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването да се извърши от Агенция "Пътна инфраструктура".

29.07.2016г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ


ОБЯВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


  Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на частни имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 0+780 до км 6+300", в землището на кв. Обеля, район "Връбница", Столична община, област София, подробно описани в Решение № 602 на Министерския съвет от 22 юли 2016 г.

  С Решение № 250 на Министерския съвет от 25 април 2013 г. пътят "Софийски околовръстен път" - Западна дъга - участък от бул. "България" до "Северната скоростна тангента" е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.

  Финансирането на процедурата по отчуждаване на частите от имотите - частна собственост се осигурява от Агенция "Пътна инфраструктура".


Р Е Ш Е Н И Е    № 6 0 2

от 22 Юли 2016 година

  ЗА отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 0+780 до км 6+300" в землището на кв. Обеля район "Връбница", Столична община, област София.

  На основание чл. 34а, ал 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост

М И Н И С Т Е Р С К И    С Ъ В Е Т
Р Е Ш И:

  1.Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 0+780 до км 6+300" съгласно влязъл в сила Подробен устройствен план - парцеларен план, от км 1+840 до км 2+800 и от км 3+700 до км 6+300, засягащ землищата на кв. Обеля, кв. Требич и с. Мрамор, Столична община, одобрен със Заповед № РД-02-15-20 на министъра на регионалното развитие от 20 февруари 2014г., части от имоти - частна собственост, намиращи се в гр. София, район "Връбница", местността "Тръниците", както следва:

  а) част от поземлен имот с идентификатор 68134.2802.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, целият с площ 1,489 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: зеленчукова градина, собственост на Йордан Генков Григоров, в размер 0,327 дка, за която е определено парично обезщетение на стойност 4702 лв.;

  б) част от поземлен имот с идентификатор 68134.2802.139 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, целият с площ 1,469 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: зеленчукова градина, собственост на Васил Михайлов Василев, в размер 0,328 дка, за която е определено парично обезщетение на стойност 4717 лв.;

  в) част от поземлен имот с идентификатор 68134.2802.140 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, целият с площ 1,468 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: зеленчукова градина, собственост на Величко Божилов Денков, в размер 0,329 дка, за която е определено парично обезщетение на стойност 4731 лв.

  2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура".

  3. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването да се извърши от Агенция "Пътна инфраструктура".

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Бойко Борисов
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /П/ Кристина Хитрева

Вярно,

ЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ": /П/
/Апостол Михов/

   Публикуван на 09.06.2016 г.


СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "НАДЕЖДА"

Гр.София-1220, ул. "Кирил Дрангов" № 55, тел. 02/495 11 68, факс 02/495 11 32

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

ПРЕМЕСТВАЕМА МОДУЛНА КОНСТРУКЦЯ - СЪБЛЕКАЛНИ


ДО:

Областна администрация на област София

Областен у-л на област София - г-н Веселин Пенев

гр. София

ул. "Алабин" №22

  На осн. чл.149 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че за обект : "Преместваема модулна конструкция - съблекални", в ПИ 68143.1377.268, бул. "Рожен" №23 е издадена Схема за поставяне от Гл. арх. на СО.

  Схемата на поставяне подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му съгласно чл.149, ал.3 от ЗУТ.

    Приложение: Копие от схема за поставяне
С уважение,

АРХ. ЛЮБА ЛУКОВА /П/

Главен архитект

район "Надежда" - Столична община

РД-09-438/30.10.2015г.
Изготвил: Цветелина Тодорова, старши специалист "УТ"


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ


  Със заповед № РД-15-041 от 19.02.2016 г., издадена от областния управител на област София на основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС) и чл. 43, ал. 2 във връзка с чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, е открита процедура за продажба чрез търг с явно наддаване на жилище - частна държавна собственост, находящо се в гр. София, район „Изгрев", ул. „Ф. Ж. Кюри" № 19, бл. 156/1, ет.13, представляващо апартамент № 25, със застроена площ от 179.52 кв.м. (със 100 % балкони), състоящ се от две стаи, дневна столова, дрешник, кухня и сервизни помещения, заедно с 3.084 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото (АЧДС № 09005 от 2015 г).

  Начална тръжна цена на имота - 226 700.00 лева. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта на областния управител за определяне на купувач по посочените в нея банкови сметки.

  Изисквания към участниците в търга: 1. Участник в търга може да бъде всяко българско юридическо или физическо лице. Участникът в търга трябва: а) да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с областния управител на област София или с други служители от областната администрация; б) да няма парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), установени с влязъл в сила акт на компетентен орган; в) да няма парични задължения по частни вземания към Областна администрация на област София и към други държавни ведомства. 3. Освен изискванията по т. 2. участниците юридически лица или еднолични търговци трябва: а) да не са в производство по обявяване в несъстоятелност или да не са обявени в несъстоятелност; б) да не са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон в) да не са в производство по ликвидация.

  Депозит за участие в търга: 45 340.00 лева, платим в срок до 15.00 часа на 25 март 2016 г. по банков път - набирателна сметка на Областна администрация на област София - IBAN: ВG77SТSА93003322724101, ВIC: SТSАВGSF при банка „ДСК" ЕАД, Финансов център Калоян, гр. София, ул. „Цар Калоян" № 1.

      Стъпка за наддаване при търга: 2 300.00 лева.

  Цена на тръжната документация: 2 000.00 лева. Цената се заплаща предварително по банков път по сметка на Областна администрация на област София - IBAN: ВG86SТSА93003122724101, ВIC: SТSАВGSF при банка „ДСК" ЕАД, Финансов център Калоян, гр. София, ул. „Цар Калоян" № 1. Получаване на тръжната документация: в административната сграда на Областна администрация на област София - гр. София, ул. „Алабин" № 22, етаж 7, стая 713, всеки работен ден от 09,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 15,00 часа с краен срок до 24 март 2016 г., включително след представяне на документ за внасяне на цената по т. 7.

  Оглед на имота ще се извършва от лицата, закупили тръжни документи с предварителна заявка от 01 март 2016 г. до 24 март 2016 г. по реда, указан в тръжната документация.

  Заявления за участие в търга се подават в деловодството на Областна администрация на област София - гр. София, ул. „Алабин" № 22, етаж 4-ти, стая 401 (деловодство).

  Срок за подаване на заявления за участие в търга: не по-късно от 17.00 часа на 25 март 2016 г. в административната сграда на Областна администрация на област София - ул. „Алабин" 22, етаж 4-ти етаж, стая 401 (деловодство).

  Търгът ще се проведе на 28 март 2016 г. от 14.00 часа в гр. София, ул. „Алабин" № 22 в административната сграда на Областна администрация на област София, етаж 6-ти, заседателна зала.

  За допълнителна информация -телефон: 92 65 125 (деловодство); Web-site:http://sf.government.bg