Skip Navigation Links > >
УСЛУГИ

Съставяне на Актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

Областна администрация на област София

Необходими документи

1. Писмено искане

2. Документи, удостоверяващи статута на държавното юридическо лице, което заявява искането за издаване на акт за публична/частна държавна собственост (нормативен, поднормативен или административен акт за създаването му);

3. Правен акт, по силата на който имотът е предоставен на съответното държавно юридическо лице;

4. Документи за отстъпено право на строеж, разрешение за строеж и одобрени строителни книжа;

5. Актуална скица на имота в оригинал, издадена и заверена от компетентен орган – техническа служба към съответната община, Служба по кадастъра, Общинска служба „Земеделие“ (за земеделски земи);

6. Удостоверение за реституционни претенции, издадено от съответната община или Общинска служба „Земеделие“;

7. Извлечение от счетоводния баланс за дълготрайните активи на държавното юридическо лице:

- сметка 201 – земя с отбелязан размер на терена / кв.м./ и балансова стойност;

- сметка 203 - сгради с отбелязани наименование на сградата, застроена площ / кв. м./, етажност, конструкция, година на построяване и балансова стойност;

8. Данъчна оценка на имота;

9. Копия от предходно съставени актове за държавна собственост (при наличие на такива);

10. Копие на БУЛСТАТ карта;

11. Нотариално заверено пълномощно (ако документите се подават от упълномощено лице).

2 броя;

Съставяне на Актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и други за имоти в/извън регулационните планове на населените места.

Областна администрация на област София

Необходими документи

1. Писмено искане

2. Документи, удостоверяващи статута на държавното юридическо лице, което заявява искането за издаване на акт за публична/частна държавна собственост (нормативен, поднормативен или административен акт за създаването му);

3. Правен акт, по силата на който имотът е предоставен на съответното държавно юридическо лице;

4. Документи за отстъпено право на строеж, разрешение за строеж и одобрени строителни книжа;

5. Актуална скица на имота в оригинал, издадена и заверена от компетентен орган – техническа служба към съответната община, Служба по кадастъра, Общинска служба „Земеделие“ (за земеделски земи);

6. Удостоверение за реституционни претенции, издадено от съответната община или Общинска служба „Земеделие“;

7. Извлечение от счетоводния баланс за дълготрайните активи на държавното юридическо лице:

- сметка 201 – земя с отбелязан размер на терена / кв.м./ и балансова стойност;

- сметка 203 - сгради с отбелязани наименование на сградата, застроена площ / кв. м./, етажност, конструкция, година на построяване и балансова стойност;

8. Данъчна оценка на имота- оригинал;

9. Копия от предходно съставени актове за държавна собственост (при наличие на такива);

10.Копие на БУЛСТАТ карта;

11. Нотариално заверено пълномощно (ако документите се подават от упълномощено лице).

Срок за изпълнение - 14 дни (Срокът тече след окомплектоване на преписката)

Забележка: Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.

Съставяне на Актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

Областна администрация на област София

Необходими документи

1. Писмено искане

2. Предложение за издаване на акт за частна държавна собственост от Директора на Областна дирекция “Земеделие” с опис на имотите, за които ще се издава АДС и приложените документи;

3. Скица (оригинал) на имота , издадена от техническа служба на общината по местонахождение на имота, от Службата по кадастъра – гр. София, когато за населеното място има изготвена кадастрална карта или Общинска служба “Земеделие”, когато имотът е земеделска земя;

4. Протокол за проведен търг;

5. Удостоверение за идентичност на имотите;

6. Удостоверение от съответната община по местонахождението на имота, че имотът е актуван за държавна или общинска собственост;

7. Данъчни оценки на имота (оригинал) -2 бр.

Срок за изпълнение - 14 дни (Срокът тече след окомплектоване на преписката)

Забележка: Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица от архив "Държавна собственост"

Областна администрация на област София

Необходими документи

1. Писмено заявление по образец;

2. Съдебно удостоверение по дело (при необходимост);

3. Удостоверение за наследници (при необходимост);

4. Пълномощно (при необходимост);

5. Доказателства за наличие на правен интерес.

Срок за изпълнение: 7 дни

Забележка:

1. Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.

2. Когато лицата не са доказали правен интерес от исканата услуга, заявлението се разглежда по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени Актове за държавна собственост /Закон за държавната собственост-чл.71, ал.3,чл.74, ал.2; Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост-1л.104,ал.4; чл.10, ал.2 във връзка с чл. 6, ал. 1 и 2; чл.58, ал.3 във връзка с чл. 42, ал.1; чл.65, ал.2 във връзка с чл. 61, ал.1; чл.77, ал.4 във връзка с чл.42, ал1и и чл.73 ал.1; чл.82, ал.3 във връзка с чл.80, ал.1, чл.85, ал.6 във връзка с чл.84, ал.2/
Областна администрация на област София - град

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.Писмено искане
2.Актуална скица
3.Копие от Акт за държавна собственост
4.Извлечение от баланса за дълготрайните материални активи към момента на подаване на искането за актуване 5.Сметка 201 – земя с отбелязан размер на терена (кв. м.) и балансова стойност; 6.Сметка 203 - сгради с отбелязани наименование на сградата, застроена площ (кв.м.), етажност, конструкция, година на построяване и балансова стойност. 7.Данъчна оценка на имота (оригинал) 8.Документи, удостоверяващи статута на юридическото лице

Срок за изпълнение - 14 дни
съгласно чл. 57, ал. 1 от АПК


Забележка:

Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.

Отбелязване на действия по управлeние, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост /Закон за държавната собственост-чл. 73/

Областна администрация на област СофияДирекция: „Административен контрол,
регионално развитие и държавна
собственост

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.Заявление по образец
2.Документи, удостоверяващи настъпилото
обстоятелство в съществуващ акт за държавна
собственост;
3.Акт за държавна собственост;
4.Документи, удостоверяващи статута на
юридическото лице - решение за вписване в
търговския регистър, удостоверение за
актуално състояние или удостоверение за
вписани обстоятелства (при смяна на
собствеността);

Срок за изпълнение - 14 дни съгласно чл. 57, ал. 1 от АПК

Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост /Закон за държавната собственист-чл. 77/

Областна администрация на област София

Необходими документи

1.Писмено заявление по образец
2.Други документи в зависимост от вида на исканата справка т.е. документи, които обосновават правния интерес:
- съдебно удостоверение;
- документ за собственост;
- удостоверение за наследници;
- доказателства за наличие на правен интерес.

Срок за изпълнение - 7 дни

Забележка:
Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот /Граждански процесуален кодекс-чл. 587, ал.1; Закон за държавната собственост-чл. 77,чл.82а; Закон за държавната собственост-чл. 72,ал.2; Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост-чл.104,ал.3/

Областна администрация на област София

Необходими документи

1. Молба - декларация (оригинал) - заверена от служба „Общински имоти” и Данъчна служба при съответната Общинска администрация по местонахождение на имота;
2. Оригинална, актуална скица на имота, с отразен и площи на терена и сградите, издадена и заверена от компетентен орган (6 - месечен давностен срок от издаването ѝ);
3. Удостоверение за идентификация на имота по предходни регулационни и кадастрални планове, издадено от техническа служба при съответната Общинска администрация по местонахождение на имота (задължително се прилага, когато има одобрена кадастрална карта и когато ПУП или кадастралния план са одобрени след 01.06.1996 година);
4. Удостоверение за наследници – оригинал или заверено копие, когато имотът е наследствен;
5. Актуално удостоверение за данъчна оценка;
6. Оригинални или заверени копия (четливи) от документите за собственост, вписани в Службата по вписванията по местонахождение на имота.
7. Платежен документ за платена такса на основани е чл. 82а от Закона за държавната собственост
8. Когато имотът попада в границите на бивш стопански двор, задължително се прилагат всички документи, доказващи законосъобразността на проведения търг съгласно действащата към момента на провеждане на търга нормативна уредба (Наредбата за търговете, ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ), включително и договор, вписан в Службата по вписвания.
При необходимост
1. Упълномощеният представител прилага пълномощно (договор за правна защита и съдействие);
2. При необходимост могат да бъдат изискани допълнителни документи. Всички оригинални документи се връщат на заявителя след издаване на удостоверението.
Такса
Съгласно Постановление No 26 от 3.02.2011 г. за одобряване на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост за издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост, услугата се заплаща:

обикновена услуга – 10 лв.;
бърза услуга – 15 лв.;
експресна услуга – 20 лв.
Срок за изпълнение
Обикновена услуга – 14 дни;
Бърза услуга - 7 дни;
Експресна услуга – 3 дни
Срокът започва да тече от окомплектоването на преписката, а в случай на заинтересовани лица – след изтичане на срока за подаване на възражение и становище на същите.

Забележка: Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост /Закон за държавната собственост-чл. 72,ал.2; Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост-чл.104,ал.3/

Областна администрация на област София

Необходими документи

1.Писмено заявление
2.Актуална скица
3.Копие от Акт за държавна собственост
4.Извлечение от баланса за дълготрайните материални активи към момента на подаване на искането за актуване
- Сметка 201
– земя с отбелязан размер на терена (кв. м.) и балансова стойност;
- Сметка 203
- сгради с отбелязани наименование на сградата, застроена площ (кв.м.), етажност, конструкция, година на построяване и балансова стойност.
5.Данъчна оценка на имота (оригинал)
6.Документи, удостоверяващи статута на юридическото лице
7.Документи , удостоверяващи основанието за актуализация на съществуващия акт за държавна собственост - 2 броя

Срок за изпълнение - 14 дни

Изходящ документ:
Акт за държавна собственост

Забележка:
Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.

Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала /Закон за държавната собственост-чл. 80, ал.1 и 2/

Областна администрация на област София

Необходими документи

1.Писмено искане;
2.Акт за държавна собственост;
3.Заповед за настаняване;
4.Договор за наем.
Срок за изпълнение
30 дни, съгласно гл.26, ал.1 и чл.5 от Административнопроцесуалния кодекс

Забележка:
Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.

Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост /Закон за държавната собственост-чл. 77, чл. 82а/

Областна администрация на област София

Необходими документи

1.Оригинална, актуална скица на имота, с отразена площ и съседи, издадена и заверена от компетентен орган (6 - месечен давностен срок от издаването ѝ);
2.Удостоверение за идентификация на имота по предходни регулационни и кадастрални планове, издадено от техническа служба при съответната Общинска администрация по местонахождение на имота;
3.Удостоверение за наследници, когато имотът е наследствен;
4.Документ за собственост;
5.Платежен документ за платена такса

При необходимост:

Упълномощеният представител прилага пълномощно (договор за правна защита и съдействие); Могат да бъдат изискани допълнителни документи.

Такса
Съгласно Постановление No 26 от 3.02.2011г. за одобряване на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността, услугата се заплаща, за всеки имот:

  • обикновена услуга – 10,00 лв.;
  • бърза услуга – 15,00 лв.;
  • експресна услуга – 20,00 лв.

Плащането може да се извърши по посочената банкова сметка:

Срок за изпълнение
Обикновена услуга – 14 дни;
Бърза услуга - 7 дни;
Експресна услуга – 3 дни

Изходящ документ.
Удостоверение.

Забележка:
Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.

Издаване на удостоверения за наличие и липса на претенции за възстановяване на собствеността /Закон за държавната собственост-чл. 77, чл. 82а/

Областна администрация на област София

Необходими документи

1. Документ за собственост (нотариален акт, акт за държавна собственост и др.)
2. Актуална скица на имота, с отразена площ и съседи, издадена и заверена от компетентен орган (6 - месечен давностен срок от издаването ѝ).
3. Удостоверение за идентификация на имота по предходни регулационни и кадастрални планове, издадено от техническа служба при съответната Общинска администрация по местонахождение на имота;
4. Удостоверение/писмо от съответната общинска администрация по местонахождение на имота, в което да са посочени имената на бившите собственици на имота към момента на отчуждаване, както и идентификационните данни (парцел, пл. No, кв.) на същи я към момента на отчуждаване.
5.Платежен документ за платена такса

При необходимост:

Упълномощеният представител прилага пълномощно (договор за правна защита и съдействие); Могат да бъдат изискани допълнителни документи.

Такса
Съгласно Постановление No 26 от 3.02.2011г. за одобряване на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността, услугата се заплаща, за всеки имот:

  • обикновена услуга – 15,00 лв.;
  • бърза услуга – 22,50 лв.;
  • експресна услуга – 30,00 лв.

Срок за изпълнение
Обикновена услуга – 14 дни;
Бърза услуга - 7 дни;
Експресна услуга – 3 дни

Срокът започва да тече от окомплектоването на преписката,а в случай на заинтересовани лица – след изтичане на срока за подаване на възражение и становище на същите.

Изходящ документ.
Удостоверение.

Забележка:
Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение /Закон за устройство на територията-чл.124,ал.3,ал.4 и ал.7/

Областна администрация на област София

Необходими документи

1. Заявление
2. Документ за собственост или еквивалентен, доказващ, че възложителят е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот или лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;
3. Актуална скица;
4. Задание, съставено от възложителя и съгласувано от кметовете на засегнатите общини, включително и необходимата информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия устройствени схеми и планове.При необходимост - опорен план и друга допълнителна информация,свързана с устройството на съответната територия.
5.Писмено становище на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице за устройствени планове, които обхващат горски територии;
6.Съгласувателно писмо от Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство за устройствени планове, които обхващат защитени територии за опазване на културното наследство;
7. Преценка на необходимостта от екологична оценка по ред, определ ен с наредбата по чл. 90 от Закона за опазване на околната среда, на Министерството на околната среда и водите или съответната регионална инспекция по околната среда и водите.
8.Нотариално заверено пълномощно за представител.,когато заявлението не се подава от възложителя.

Срок на изпълнение
14 / 30 дни - чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК

Такса:
Услугата не се заплаща

Изходящ документ
Разрешение

Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план,който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение /Закон за устройство на територията-чл.135,ал.1 и ал.3, във връзка с чл. 124, ал.4/

Областна администрация на област София

Необходими документи

1. Заявление
2. Документ за собственост или еквивалентен, доказващ, че възложителят е заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ
3. Скица с предложение за изменение на Подробния устройствен план ;
4. Становища на кметовете на засегнатите общини по чл. 135, ал. 4 от ЗУТ;
5. Документи по чл. 62а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, ако се иска промяна предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или в подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които предвиждания не са реализирани
6.Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

Срок за изпълнение - 14 дни.

Такса
Услугата не се заплаща

Изходящ документ
Предписание

Забележка:
Отказът се обжалва пред Административен съд – София град в 14 - дневен срок от постановяването му.

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавна собственост

В сила от 11.02.2011 г. / Приета с ПМС No 26 от 03.02.2011 г. / Обн. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г.


Чл. 1. За издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост се събират следните такси:

1. за обикновена услуга в срок от 14 работни дни - 10 лв. за всеки имот;
2. за бърза услуга в срок до 7 работни дни - 15 лв. за всеки имот;
3. за експресна услуга в срок до 3 работни дни - 20 лв. за всеки имот.

Чл. 2. За издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността се събират следните такси:

1. за обикновена услуга в срок от 14 работни дни - 15 лв. за всеки имот;
2. за бърза услуга в срок до 7 работни дни - 22,50 лв. за всеки имот;
3. за експресна услуга в срок до 3 работни дни - 30 лв. за всеки имот.

Чл. 3. За издаван е на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите - държавна собственост, се събират следните такси:

1. за обикновена услуга в срок 14 работни дни - 10 лв.;
2. за бърза услуга в срок до 7 работни дни - 15 лв.;
3. за експресна услуга в срок до 3 работни дни - 20 лв.

Чл. 4. (1) Таксата за издаване на удостоверение се заплаща при подаване на искането.
(2) Срокът за издаване на удостоверението започва да тече от деня, следващ датата на завеждане на искането, комплектувано с документи, необх одими за извършване на исканата услуга и за платената такса. Срокът изтича в края на работното време на последния ден от срока.
(3) Когато искането не е комплектувано със съответните документи, срокът по ал. 1 започва да тече от датата на отстраняване на н епълнотите или нередовностите.
(4) Таксите постъпват по бюджета на съответния държавен орган или бюджетна организация, извършваща услугата.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Тарифата се одобрява на основание чл. 82а, ал. 1 от Закона за държавната собственост.БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ СОФИЯ:


ПОЛУЧАТЕЛ: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

IBAN: BG86STSA93003122724101

BIC: STSABGSF

ПРИ БАНКА: „БДСК” ЕАД – СОФИЯ, ФЦ „КАЛОЯН”

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: ЖЕЛАНАТА ОТ ВАС УСЛУГА

/ ПРИМЕР:  УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА АКТ ЗА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ/

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОЯСНЕНИЕ: ОБИКНОВЕНА/БЪРЗА/ЕКСПРЕСНА УСЛУГА

/ СЪОТВЕТНО В ГРАФА СУМА: СУМАТА В ЛЕВА СПОРЕД ИЗБОРА НА УСЛУГА/

БЛАНКИ