Областният Управител на гр. София г-н Веселин Пенев присъства на конкурса „Учител на годината” организиран от Синдиката на българските учители.

on .

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я

На 11 май 2016 г., в Деня за почит на светите братя равноапостоли и първоучители Кирил и Методий, в навечерието на най-светлия български празник – 24 май, Синдикатът на българските учители проведе заключителния етап на XIX национален конкурс „Учител на годината”, едно от най-емблематичните и дългоочаквани събития за българското учителство. Церемонията по награждаване на най-добрите учители от страната бе открита с тържествено слово на председателя на Синдиката на българските учители.
Сред официалните гости на тържеството, превърнало се в израз на уважение към достойния труд на учителите, бяха и Веселин Пенев – областен управител на София-град, и Живка Първанова – зам.-областен управител на София-град.
По утвърдена традиция за пета поредна година Областният управител на София-град удостои участниците в конкурса с награди и грамоти. Те бяха връчени от Веселин Пенев – областен управител „За мен е чест и удоволствие да поздравя Синдиката на българските учители като основоположник на една от най-светлите позитивни и устойчиви традиции в съвременното образование в България – провеждането за 19-та поредна година на авторитетния конкурс „Учител на годината“ – каза Веселин Пенев и допълни, че конкурсът отдава заслужено признание на най-ефективните учители и директори, обогатява системата за духовно стимулиране на педагогическите кадри и повишава професионалното им самочувствие и техния обществен авторитет.

Наградените от г-н Веселин Пенев – областен управител са :

Антони Милчов Стоянов, директор на СМГ „Паисий Хилендарски“ – гр. София
Величка Петрова Попова, детски учител в ОДЗ № 8 „Таврия“ – гр. София
Кремлина Любомирова Черкезова, главен учител по информационни технологии в 34 ОУ „Стою Шишков“ – гр. София
Райна Петрова Димитрова-Василева, директор на ОДЗ № 22 „Великденче“ – гр. София

(Галерия снимки от събитието)

 

 

 

Становище на областната администрация по искането на група граждани за връщане на решение № 270 на СОС от 14.04.2016 г.

on .

Поради големия обществен интерес публикуваме становището на областната администрация по искането на група граждани за връщане на решение № 270 на СОС от 14.04.2016 г. по протокол 12 за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община и приложенията към нея.

 

Герб на РБ

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я


№ към 94ПП/17
27.04.2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В Областна администрация на област София е постъпило Ваше заявление с вх. № 94ПП/17 от 25.04.2016 г. с искане за връщане на Решение №270 на Столичния общински съвет от 14.04.2016 г., по Протокол №12, т.3 от дневния ред, по доклад № СОА 16—ВК66-4344/30.03.2016 г., с което се приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на Столична община и приложенията към нея.

Във връзка с изложените в заявлението съображения относно неговата незаконосъобразност, Ви уведомявам за следното:

Относно липсата на конкретни фактически и правни основания за приемане на Наредбата:

1. Цитираният текст на т.8 на чл. 21, ал.1 от ЗМСМА според Вас не е приложимата правна разпоредба, тъй като касае „общинско имущество“. Доколкото Наредбата касае промени в приходната част на търговски дружества, чийто принципал е СОС и предвид факта че „имущество“-то от правна гледна точка представлява съвкупност от веществените и невеществените стопански активи, с които разполага стопанският субект, считам че посочената разпоредба е приложимата правна норма.

2. Спазването на изискванията на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/.

Текстът на ал. 2 на чл. 28 от ЗНА гласи: „Мотивите, съответно докладът, съдържат: 1. Причините, които налагат приемането; 2. Целите, които се поставят; 3. Финансовите и други средства, необходими за прилагане на новата уредба; 4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите ако има такива; 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.“. В преамбюла на Решение №270/14.04.2016 г. са изброени съответно: 1. Причините, които налагат изменението на Наредбата; 2. Целите, които се поставят; 3. Необходимите финансови и други средства за прилагането й – няма да са необходими такива; 4. Очакваните резултати – подобряване на качеството на транспортното обслужване; 5. Съответствие с правото на ЕС.

3. Относно липсата на икономическа аргументация:

С § 40 от Допълнителните разпоредби се допълва досегашния текст на § 8 от Наредбата като се отменят „Правила за образуване цената на еднократно пътуване и превозните документи за масов градски транспорт на територията на Столична община“, приети с Решение №24 от 11.12.2000 г. на СОС, като с § 41 се създава нов текст, както следва: „Цените на превозните документи за обществен градски транспорт на територията на Столична община се определят, съгласно утвърдените с Икономическа рамка на обществения градски транспорт е Столична община за съответните приходи и разходи за дейността“.

4. Относно формалното изпълнение на т. 5 на чл. 28, ал. 2 от ЗНА – анализ за съответствие с правото на ЕС:

В мотивите към Решението не е посочен конкретно и Регламент № 1370/2007 г., но е коментирано, че са предвидени множество гаранции за сигурността и безопасността на гражданите, ползващи услугите на транспортните оператори – аргумент от Регламента. Съгласно чл. 1 от Регламент №1370/2007 г. целта на регламента е да определи начина, по който могат да действат компетентните органи в сферата на обществения пътнически транспорт – чрез предоставяне на по-многобройни /пускане в експлоатация на нови участъци на метрото/, по-безопасни, по-висококачествени /възможност за съчетаване на метрото с наземни транспортни услуги/ услуги или на по-ниска цена, спрямо тези, които биха били обусловени само от пазарните механизми.

Горепосоченото решение е издадено от компетентен орган при оперативна самостоятелност в кръга на неговите материални и териториални компетенции. Общинският съвет е орган на местното самоуправление, чиито териториални компетенции се разпростират на територията на дадена община.

По отношение на съответствието на решението с разпоредбите на материалния закон и приемането му при спазване на процесуалните правила същото е издадено на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК. Решението е прието на заседание на СОС, проведено на 14.04.2016 г., отразено в Протокол № 12, точка 3 от дневния ред, по доклад № СОА16-ВК66-4344/30.03.2016 г., които разпоредби се явяват правилно основание за приемането му.

Спазени са изискванията на чл. 26, ал. 2 от ЗНА за публикуване на проекта на интернет-страницата на съответната институция на 28.01.2016 г., ведно с мотивите към него и предоставяне на заинтересуваните лица на 14 дневен срок за становища и предложения по проекта преди внасянето му за гласуване в компетентния орган, който срок изтича на 13.04.2016 г.

Останалите аргументи, изложени в искането Ви се отнасят до целесъобразността на приетото Решение. Областния управител може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общински съвет, но не и нецелесъобразните. По целесъобразност на взетите решения Областният управител не може да се произнесе.


С уважение,
ВЕСЕЛИН ПЕНЕВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ


София, ул. „Алабин“ №22, тел. 9265-126,182, факс 988-47-94, http://sf.government.bg

Тържествено откриване на изцяло ремонтираната и преобразена сграда и прилежащата инфраструктура на столичната Централна ЖП гара

on .

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я

Днес, 26-ти април, тържествено бе открита изцяло ремонтираната и преобразена сграда и прилежащата инфраструктура на столичната Централна ЖП гара. На церемонията открита със специален водосвет присъстваха министър председателят Бойко Борисов, министърът на транспорта Ивайло Московски, кметът на гр. София Йорданка Фандъкова, областният управител на област София Веселин Пенев, изп. Директор на НКЖИ Милчо Ламбрев и други официални лица, изпълнители на проекта и много гости и граждани на столицата. Проектът и цялостното възстановяване на емблематичната за града сграда е на стойност 62 млн. лв.

(Галерия снимки от събитието)