Посещение на град Струга и град Охрид в Република Македония

on .

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я

  В периода 27-29.05.2016г. областният управител на София - г-н Веселин Пенев, г-жа Живка Такева – Първанова – заместник областен управител на София и г-н Петър Харалампиев – заместник областен управител на София, посетиха град Охрид и гр. Струга в Република Македония, където поднесоха официално приветствие от българска страна на Председателя на Сдружението за Македоно-Българско приятелство г-жа Маринела Петреска и предоставиха българска историческа и духовна литература. Също така бяха обсъдени възможности за по-добро взаймодействие на местната и централна власт с неправителствените организации и споделиха добри европейски практики и ценен опит от работата в РБългария.

По време на посещението си, беше проведена работна среща и с кмета на гр. Струга, г-н Зиядин Села, общински съветници от гр. Струга и гр. Охрид, работни срещи с представители на местните българи, общественици и бизнеса.

Обсъдени бяха различни възможности, инициативи и проекти за бъдещо сътрудничество, както и за подпомагане съхранението и популяризирането на българската култура, бит и духовност сред сънародниците ни в Македония, възможностите за получаване на българско висше образование, за развитие и укрепване на взаимното сътрудничество в различни сфери.

(Галерия снимки от събитието)

 

 

 

Заседание на комисията по заетостта към Областния съвет за развитие във връзка със схема „Обучения и заетост“

on .

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я

На 26.05.2016 г. в Областната администрация на Област София бе проведено заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие във връзка със схема „Обучения и заетост“ която се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Проектът ще се реализира на два етапа:
* В първия етап, който стартира на 16.05.2016 г., е осигурен бюджет от 30 млн. лв. за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда. Средствата ще бъдат разпределени на квотен принцип между областите в страната до изчерпване на финансовия ресурс на база на критерии.

* Във втория етап на заявилите участие безработни /над 29 години/ ще бъде осигурена възможност за обучение и преквалификация, а след това и заетост.

Приоритетните целеви групи са безработни лица:
* с основно или по-ниско образование;
* продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца;
* безработни лица на възраст над 54 години.

Най-малко половината от наетите лица (50 %) по тази схема при един работодател трябва да са от някоя от горепосочените приоритетни целеви групи. Максималният брой лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател, е шест.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки ще бъдат разгледани и оценени от Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област София град, на база критерии, посочени в утвърдена Методика за оценка на заявки от работодатели.

(Галерия снимки от събитието)

 

Обявление ОП Развитие на човешките ресурси

on .

ОП Развитие на човешките ресурси

Във връзка с писмо № 12/135 от 14.05.2016 г. на Министъра на труда и социалната политика, относно стартирала Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучение и заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Комисията по заетостта към областния съвет за развитие на област София ще проведе свое заседание на 26.05.2016г.

В тази връзка в срок до 25.05.2016г. каним всички желаещи юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност е свързана с проблемите на заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация в област София да заявят участие в Комисията.

Подробна информация за процедурата е публикувана на сайта на Агенцията по заетостта.

Материали във връзка с предстоящото заседание: