Заседание на комисията по заетостта към Областния съвет за развитие във връзка със схема „Обучения и заетост“

on .

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я

На 26.05.2016 г. в Областната администрация на Област София бе проведено заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие във връзка със схема „Обучения и заетост“ която се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Проектът ще се реализира на два етапа:
* В първия етап, който стартира на 16.05.2016 г., е осигурен бюджет от 30 млн. лв. за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда. Средствата ще бъдат разпределени на квотен принцип между областите в страната до изчерпване на финансовия ресурс на база на критерии.

* Във втория етап на заявилите участие безработни /над 29 години/ ще бъде осигурена възможност за обучение и преквалификация, а след това и заетост.

Приоритетните целеви групи са безработни лица:
* с основно или по-ниско образование;
* продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца;
* безработни лица на възраст над 54 години.

Най-малко половината от наетите лица (50 %) по тази схема при един работодател трябва да са от някоя от горепосочените приоритетни целеви групи. Максималният брой лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател, е шест.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки ще бъдат разгледани и оценени от Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област София град, на база критерии, посочени в утвърдена Методика за оценка на заявки от работодатели.

(Галерия снимки от събитието)

 

Обявление ОП Развитие на човешките ресурси

on .

ОП Развитие на човешките ресурси

Във връзка с писмо № 12/135 от 14.05.2016 г. на Министъра на труда и социалната политика, относно стартирала Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучение и заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Комисията по заетостта към областния съвет за развитие на област София ще проведе свое заседание на 26.05.2016г.

В тази връзка в срок до 25.05.2016г. каним всички желаещи юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност е свързана с проблемите на заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация в област София да заявят участие в Комисията.

Подробна информация за процедурата е публикувана на сайта на Агенцията по заетостта.

Материали във връзка с предстоящото заседание:

 

47 млади таланти отличени в XV областен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”

on .

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я

На 17.05.2016г. заместник областния управител на област София, г-жа Живка Такева- Първанова награди деца от столичните детски градини и училища взели участие с над 450 рисунки в областния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”.

В трите категории на трите възрастови групи бяха раздадени 22 поощрителни награди. Две специални награди получиха: Георги Боянов на 12 години от 143 ОУ „Г.Бенковски” - за плакат и Мария Мутафчиева на 9 години от 12 СОУ „Цар Иван Асен II”. Със специална награда беше отличена и най-малката участничка в конкурса 5 годишната Ева Панева.

Трета награда получиха 9 млади творци, втора награда – 8, а с първа награда бяха отличени 7. Пристижната първа награда в трите категории и възрастови групи се присъди на следните участници: Валерия Петрик - 9 години от Столичен център за работа с деца; Велислав Търпов - 6 години от ЦДГ № 24 „Коледарче”, Рон Аладжем – 14 години от НУИИ „Илия Петров”; Марияна Ивова – 12 години от – Първо помощно училище „Проф. Г. Ангушев”; Габриела Иванова – 13 години от 129 ОУ „Антим I”; Самуил Аспарухов – 12 години от 143 ОУ „Г.Бенковски” и Елина Джановарова – 17 години от НУИИ „Илия Петров”. Класираните на първо място в конкурса бяха наградени със статуетки, грамоти и предметни награди, а всички отличени участници с грамоти и предметни награди.

Наградените на първите места творби ще участват в Националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”, който ще се проведе през есента на 2016 г.

(Галерия снимки от събитието)