Планирана профилактика на електрозахранването

on .

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Във връзка с обявено от "ЧЕЗ" АД - направление Столично спиране на електрозахранването от 09.30 часа до 15.30 часа на 30.07.2013 г. - вторник за извършване на задължителна профилактика на съоръженията, ПРИЕМНИЯТ ДЕН на областната администрация на област София се променя от 30.07.2013 г. за 31.07.2013 г. - сряда от 10.00 часа до 12.00 часа.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СОФИЯ 2014-2020 г.

on .

 

(Галерия снимки от събитието)

 

 

Областният съвет за развитие прие Областната стратегия за развитие на  София за периода 2014-2020г. 

Под председателството на Областния управител Росен Малинов днес се проведе редовно заседание на Областният съвет за развитие, на което беше приета Областната стратегия за развитие на София, за периода 2014-2020 г. Документът е утвърден и от Регионалния съвет за развитие на Югозападния район на 21 май 2013 г. без забележки, след което е предоставен за публично обсъждане и представен на интернет-страницата на областната администрация.

Рамковият документ е изготвен от екип с ръководител проф.арх. Веселина Троева, изп. Директор на Националния център за териториално развитие и беше презентиран от нея пред членовете на Областния съвет.

Областната стратегия на София определя общата стратегическа рамка  за развитие в следващия програмен период 2014-2020 г. като интегрира икономическите, екологичните, социалните и инфраструктурните аспекти на устойчивия и балансиран растеж.

Стратегията е развита в система от главна цел, 3 стратегически цели, 11 приоритета и 22 специфични цели.

Главна стратегическа цел: "Превръщане на област София в устойчиво и балансирано развиващ се икономически, политически, културен и научен център с висок стандарт на живота и със стратегическо значение в националната и Европейската урбанистична полицентрична мрежа. Изразява синтезирано намерението за издигане ролята на област София в национален и общоевропейски план.

Целите на стратегията са синхронизирани със стратегическите документи  „Европа 2020“ и Програмата "България 2020" и са ориентирани към постигане на модерна, устойчива и конкурентна икономика - икономика на знанието, към поддържането на социално  равнопоставени общности и към постигане на интегрирано пространствено развитие.

Областта ще се стреми към устойчив икономически растеж чрез мобилизиране на

собствения потенциал и иновации. Залага се осезателно подобряване на качеството на живот, заетостта и доходите. Областта ще се стреми в към едно по-добре подредено пространство чрез обновяване на селищните среди, подобряване на достъпността и доизграждане на инфраструктурите при щадящо използване на ресурсите и опазване на околната среда.

Област София има доказани възможности за интензивно развитие на икономиката,

базирана на диверсифицирана индустрия, високо образователно равнище и наличие  на научен потенциал. Поддържането на устойчив и балансиран икономически  растеж  в областта и изграждане на икономика на знанието и иновативните производства за достигане на равнището на регионално развитие на сходни териториални структури (метрополии) в ЕС, е реалистична и достижима цел.

Област София има добър демографски потенциал и качествени човешки ресурси с относително добро възпроизводство и много добро образователно и професионално ниво. Използването на тези налични потенциали могат да доведат до подобряване на качеството на живот и създаването на подходящи условия за развитието и реализацията на човешките ресурси в областта. Основна част от средствата за това включват увеличаване на равнището на заетостта и доходите и подобряване на качеството на публичните  услуги - здравеопазване, социални услуги, образование и култура.

Интегрираното пространствено развитие включва опазване на околната среда и  управление на риска, интегрираното и балансирано градско и регионално  развитие., на базата на рационално изградена комуникационно-транспортна и инженерно- техническа инфраструктура и повишаване ефективността в използването на ресурсите.

В стратегията са посочени и ключови проекти за постигане на заложените цели.

Системата от цели и приоритети

Визия

Област София с важна роля в полицентричната пространствена структура на ЕС, с интензивно и балансирано развитие, основано на икономика на знанието и иновациите, с привлекателна среда за живеене, отдих и бизнес, за успешна социална и професионална реализация, с ефективна система за управление и развитие на  творческия потенциал на населението.

Главна стратегическа цел: Превръщане на област София  в устойчиво и балансирано развиващ се икономически, политически,  културен и научен център с висок стандарт на живота и със стратегическо значение в националната и Европейската урбанистична полицентрична мрежа.

Стратегическа цел 1:  Модерна, устойчива и конкурентна икономика

Приоритет 1.1. Разширяване на връзките между наука -образование-бизнес за           т рай н о  повишаване на конкурентоспособността и сьздаване на качествени работни места.

Приоритет 1.2. Подпомагане развитието на иновативни  производства,  предлагащи  избор на младите хора за оползотворяване на творческия им  потенциал.

 Приоритет 1.3. Подкрепа за въвеждане на нисковъглеродна икономика  във   всички  сектори за постигане на устойчив растеж.

Стратегическа цел 2: Социално равнопоставени общности

Приоритет 2.1. Подобряване на достъпа до образователни, здравни, социални и културни  услуги на всички живеещи на територията на областта  граждани и приобщаване на хората в уязвимо положение.

Приоритет 2.2. Преквалификация и обучение в съответствие с потребностите на региона за повишаване на мобилността на работната сила  и  достъпността а  до  пазара на труда.

Приоритет 2. 3. Привличане на частния сектор и НПО, в партньорство с държавата,област София и Столична община за насърчаване  на  толерантността,  социалнотоприобщаване и борбата с бедността.

Приоритет 2.4. Повишаване на административния и експертен капацитет в  управлението на област София за постигане на качествени административни  услуги и ефективност в приложението на стратегиите за развитие.

Стратегическа цел 3: Интегрирано пространствено развитие

Приоритет 3.1. Изграждане на адекватна комуникационно-транспортна  и инженерно - техническа инфраструктура за подобрявате на достъпността  и   стандарта    н а живот  и  обвързване с националите и общоевропейски мрежи.

Приоритет 3.2. Прилагане принципите на интегрираното планиране за устойчиво и  трайно подобряване на средата във всички населени  места в областта.

Приоритет 3.3. Пълноценно използване на уникатите природни  и  културни  ценности  на област София - минералните води,  плодородните земеделски  земи  и  културното

наследство.

Приоритет 3.4. Създаване на сигурна и  безопасна среда  чрез адаптиране към  климатичните промени и намаляване  на рисковете  от  природни  бедствия  и  аварии.

Пълният вариант на Областната стратегия за развитие на област София 2014-2020 г. може да видите тук._(линк към стратегията)

 

Росен Малинов встъпи в длъжност като областен управител на София

on .

Новият Областен  управител  на  София Росен Малинов встъпи в длъжност. „През дългогодишния си опит в местното самоуправление винаги съм се ръководил от върховенството на Закона и интересите на столичани. В качеството си на областен управител ще работя за защита на държавната собственост и за увеличаване приходите на областта, при стриктното изпълнение на Закона. Като човек роден и израснал  в София се радвам, че с министър-председателя на България имаме пълно съвпадение на идеите за развитие на нашия град. Надявам си, че както областният управител, така и специализираната администрация ще подпомага активно и всеотдайно със своята работа развитието на държавата.“ Това каза г-н Малинов в обръщението си към служителите на областната администрация.

Успех в предстоящата работа и сили за справяне с предизвикателствата му пожела Живка Такева-Първанова, която заемаше длъжността до сега.

По-късно през деня областният управител  Росен Малинов ще има работни срещи с бившите губернатори Тодор Модев и Данаил Кирилов, като така на практика ще осъществи приемственост в управлението на областта. 

(Галерия снимки от събитието)