Съобщение

on .

gerb bg

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

        Съз заповед No РД-15-122/01.10.2018г. на областния управител на област София се въвежда ново приемно време за изслушване на граждани и представители на организации по изслушване на образувани в областната администрация преписки, както следва:

 

            - Първия четвъртък на всеки месец от 10:00 до 12:00 часа - г-жа Живка Такева - Първанова - зам. областен управител;

           - Втория четвъртък на всеки месец от 10:00 до 12:00 часа - г-н Томи Николов - зам. областен управител;

           - Третия четвъртък на всеки месец от 10:00 до 12:00 часа - г-н Николай Марков - зам. областен управител;

           - Последния четвъртък на всеки месец от 10:00 до 12:00 часа - г-н Николай Пехливанов - областен управител

 

Поздравителен адрес за първия учебен ден 2018

on .

                                                          

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


      Уважаеми директори, учители, ученици и родители,

     Първият учебен звънец всяка година е очакван с нетърпение и вълнение особено от малките първокласници, поставя началото не само на новата учебна година, но и на нови надежди и очаквания, както и стремеж към нови знания. Това е ден, който ни обединява – учители, ученици и родители, цялото общество в преклонение и ангажимент към училището – духовният светилник на народа ни, институцията, която води страната ни и всекиго от нас към по-добро бъдеще.

     Скъпи първокласници, прекрачвайки училищния праг бъдете любознателни и упорити, винаги изпълнени с мечти и сила да ги постигате. Първият учебен ден е онзи невероятен ден от живота на всеки човек, който остава завинаги като топъл спомен за най-добрия учител, за най-веселите мигове в клас и за приятелство за цял живот!

     Скъпи абитуриенти, за Вас това е първият учебен ден от последната учебна година. Съхранете този ден завинаги в сърцата си, за да ви напомня за чудния свят на безгрижното детство.

     Скъпи учители, Вие заслужавате пълно доверие – защото сте всеотдайни професионалисти, които обучават и възпитават с любов и търпение децата на България. Подкрепяйте вашите възпитаници да имат вяра в себе си, да отстояват и да се борят, когато защитават своето право. Нека всички вие да преживеете вдъхновението на нашите будители, обичта на нашите деца, уважението на обществото ни за непрестанната си грижа и внимание, за професионалната всеотдайност и мъдро търпение!

     В този тържествен ден честваме и празника на София – нашата древна и неостаряваща столица. Пожелавам ви вярата, надеждата и любовта неизменно да ви съпътстват през целия ви живот по светлия път към знанието и мъдростта.


ЧЕСТИТА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА! НА ДОБЪР ЧАС!


НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ СОФИЯ

Конкурс за длъжността Главен счетоводител в дирекция “Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, отдел АОФАД

on .

gerb

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Областна администрация на Област София със седалище и адрес: гр. София, ул. Алабин №22

на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-091/05.04.2017г. на Областния управител на ОБЛАСТ СОФИЯ обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността Главен счетоводител в отделАдминистративно обслужване,финанси, архив и дигитализация“ към дирекция “Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжносттa:

Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

- минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността – Бакалавър;

- професионална област, изисквана от работодателя: Икономика;

- минимален ранг за заемане на длъжността – IV -ти младши;

- минимален професионален опит за заемане на длъжността – 3 /три/ години;

- вид правоотношение – служебно. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл.7, ал. ал.1, 2, 3 от Закона за държавния служител;

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

-         Решаване на тест;

-         Интервю.

Специфични критерии за оценка: Кандидатът трябва да притежава икономическо образование и компютърна грамотност, а професионалния опит трябва да е придобит в бюджетно счетоводство. Необходимо е да познава Закона за администрацията, Закона за счетоводството, Закон за публичните финанси, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Административнопроцесуалния кодекс, Устройствения правилник на областните администрации, и подзаконовите нормативни актове в съответната област.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурсите представят следните документи:

  - Заявление за участие в конкурса – по образец;

- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

- Ксерокопия от документи за придобита образователно-квалификационна степен по специалност Икономика;

- Ксерокопия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- Автобиография;

- Други документи по усмотрение на кандидата относно притежавана допълнителна квалификация или професионален опит.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 18.04.2017г. на адрес: гр. София, ул. «Алабин» № 22 лично от кандидата или от негов упълномощен представител.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в Областната администрация на Област София, ул. “Алабин” № 22 на информационното табло във фоайето на партера и на интернет страницата на областната администрация на Област София www.sfoblast.government.bg.

       7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика: Организира, контролира и изпълнява възложените му задачи при осъществяване функциите на областния управител относно спазването на финансовата дисциплина и държавните интереси, съставя финансовите отчети и следи за спазването на бюджетната дисциплина в съответствие с указанията на първостепенния разпоредител с бюджет.

8. Определени граници (от-до) на заплатата определена за длъжността:от 620 лв. до 2050 лв.

9. Определен размер от работодателя на заплатата за длъжността -1200 лв.