Консултации за определяне на съставите

На 04.02.2021г. от 14,00 часа в заседателната зала на областната администрация на област София, на основание чл. 60, ал. 1 от Избирателния кодекс /ИК/ и Решение № 1966 - НС от 28.01.2021г. на ЦИК, бяха проведени консултации за определяне на съставите на 23-та, 24-та и 25-та районни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

Присъстваха представители на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с технитекандидатскилистичленове на Европейскияпарламент от РепубликаБългария, ноне са парламентарнопредставени. За резултата от проведените консултации се състави протокол, подписан от всички участници в тях.

На проведените консултации не се постигна съгласие за състава на 23-та, 24-та и 25-та РИК. На основание чл. 60, ал. 6 от ИК и т.6 от решение № 1966 - НС от 28.01.2021г. на ЦИК, предложенията за състава на комисиите, направени от представителите на партиите и коалициите, заедно с необходимите документи са изпратени на Централната избирателна комисия.