1. Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

 

2. Вътрешни правила

Съобразно нормативната регламентация, възприета в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, с вътрешни правила се създава необходимите организация, условия и ред за осъществяване на дейностите по управление на цикъла на обществените поръчки в Областна администрация на област София с цел осигуряване на ефективност при разходване на публични средства и средства, предоставени от европейски фондове и програми, в съответствие с принципите за публичност и прозрачност, пропорционалност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Същите регулират правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане на резултатите от обществените поръчки.

 

Документи:

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в Областна администрация на област София