Регионална програма за заетост на област София за 2022 г.
12.05.2022

Регионална програма за заетост на област София за 2022 г.

Областната администрация на област София стартира процедура по разработване на Регионална програма за заетост на област София за 2022 г.

В изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2022 г. (НПДЗ, 2022) Областната администрация на област София стартира процедура по разработване на Регионална програма за заетост. Съгласно утвърдената от Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие на област София Методика за оценка на проектните предложения, при реализирането на регионалната програма на област София се конкретизира срок за заетост на безработните лица от 5 (пет) месеца, при пълно работно време от 8 (осем) часа.

В срок до 12,00 ч. на 17.05.2022 г. в деловодството на Областната администрация на област София – ул. „Алабин“ № 22, на електронен (формат Word и Excel) и хартиен носител районните администрации на Столична община могат бъдат представят проекти на програми за заетост, разработени съобразно образец, утвърден със Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД-01-120 от 29.04.2022 година.

Регионална програма 2022 образец

Регионална програма приложение

Допълнителна информация може да намерите тук.

Представителите на бизнеса, които развиват дейност на територията на областта и желаят да разкрият работни места по програмата и да станат партньори на Областната администрация на област София, е необходимо да попълнят писмо за съгласие по образец и да го представят в деловодството на администрацията в срок до 12,00 часа на 17.05.2022 г.

Телефон за контакт: 02 9265 149