У С Л У Г И

on .

А1.1

Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други / Закон за държавната собственост-чл. 68, ал. 1; чл. 70, ал. 1; чл. 71; Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост-чл. 102, ал. 2 във връзка с чл. 103, ал.2; чл. 104, ал. 1/

 ACP PDF 2 file document  

ОА1.2

Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места /Закон за държавната собственост-чл. 68, ал. 1; чл. 70, ал. 1; чл. 71; Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост-чл. 102, ал. 2 във връзка с чл. 103, ал.2; чл. 104, ал. 1/

    ACP PDF 2 file document

ОА1.3

Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове /Закон за държавната собственост-чл. 68, ал. 1; чл. 70, ал. 1; чл. 71; Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост-чл. 102; Закон засобствеността и ползването на земеделски земи-чл. 27, ал. 9 и ал. 10/


ACP PDF 2 file document 

ОА1.4

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост" /Закон за държавната собственост-чл. 70, ал. 1, чл. 77; Административнопроцсуален кодекс-чл. 57/


ACP PDF 2 file document 

ОА1.5

Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост /Закон за държавната собственост-чл.71, ал.3,чл.74,ал.2; Правилник за прилагане на Закона за държавнатасобственост-чл.104,ал.4; чл.10, ал.2 във връзка с чл. 6, ал. 1 и 2;чл.58,ал.3 във връзка с чл. 42,ал.1;чл.65, ал.2 във връзка с чл. 61,ал.1;чл.77,ал.4 във връзка с чл. 42, ал.1и чл.73,ал.1;чл.82.ал.3 във връзка с чл. 80,ал.1,чл.85,ал.6 във връзка с чл.84,ал.2/

ACP PDF 2 file document
 

ОА1.6

Отбелязване на действия по управлeние, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост /Закон за държавната собственост-чл. 73/


ACP PDF 2 file document 

ОА1.7

Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост /Закон за държавната собственост-чл. 77/

ACP PDF 2 file document
 

ОА1.8

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот /Граждански процесуален кодекс-чл. 587, ал.1; Закон за държавната собственост-чл. 77,чл.82а; Закон за държавната собственост-чл. 72,ал.2; Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост-чл.104,ал.3/


ACP PDF 2 file document 

ОА1.9

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост /Закон за държавната собственост-чл. 72,ал.2; Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост-чл.104,ал.3/


ACP PDF 2 file document 

ОА1.10

Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала /Закон за държавната собственост-чл. 80, ал.1 и 2/


ACP PDF 2 file document 

ОА1.11

Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост /Закон за държавната собственост-чл. 77, чл. 82а/

ACP PDF 2 file document 

ОА1.12

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността /Закон за държавната собственост-чл. 77, чл. 82а/

ACP PDF 2 file document


ОА2.1

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение /Закон за устройство на територията-чл.124,ал.3,ал.4 и ал.7/


ACP PDF 2 file document 

OA2.2

Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение /Закон за устройство на територията-чл.135,ал.1 и ал.3, във връзка с чл. 124,ал.4/


ACP PDF 2 file document 

 

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавна собственост 

               ACP PDF 2 file documentтарифа     

  Банкова сметка на Областна администрация на  област София

ACP PDF 2 file document 

БЛАНКИ

 1
 Декларация имотно състояние
ACP PDF 2 file document
 2  Заявление за достъп до обществена информация  ACP PDF 2 file document
 3  Заявление липса на акт за държавна собственост
 ACP PDF 2 file document
 4  Заявление липса реституционни претенции  ACP PDF 2 file document
 5  Заявление обстоятелствена проверка  ACP PDF 2 file document
 6  Искане за обещетение  ACP PDF 2 file document
 7  Молба за финансова компенсация  ACP PDF 2 file document
 8  Молба за закупуване на жилище  ACP PDF 2 file document

* Ако браузера Ви не отваря pdf файлове или не ги зарeжда четимо, свалете файла и го отворете с програма за отваряне на pdf файлове.